Privacy Policy

Privacy Policy

De Waardin is een psychologische strip die uitgegeven wordt en onderdeel is van De Herberg. De Waardin en deze website valt hiermee onder de Privacy Policy van De Herberg.

De Herberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van De Herberg en De Waardin.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jenny Biemans, psychologe en eigenaresse van De Herberg, werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Nimmer informatie verstrekken aan derden betreffende de inhoud van de behandeling of rapportage, zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven;
 • Informatie verstrekking over de behandeling aan uw werkgever, arbodienst of andere belanghebbende instantie, als (deel) betaler van het traject, betreft slechts procesinformatie, ofwel de voortgang van de behandeling en gaat nooit over de inhoud van de behandeling;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Herberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door De Herberg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Cliënten en klantencontact: contact leggen en houden gedurende de begeleiding/activiteit.
 • Uitvoeren van een overeengekomen opdracht
 • Facturering van onze diensten, producten en administratie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven, verstrekken van informatie of aanbiedingen.
 • Het analyseren van statistieken, kwaliteitsverbetering en optimaliseren van diensten.
 • Toepassen wet- en regelgeving.

Voor de bovenstaande doeleinden kan De Herberg  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • NAW werkgever/contactpersoon/ verwijzer wanneer van toepassing
 • Betaalgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens i.v.m. de vraagstelling (klachten, medicatie, gezinssamenstelling, organisatie samenstelling, oorzaken e.d.)
 • Identiteit

Minderjarigen

Persoonsgegevens van kinderen tussen de 12 – 16 jaar worden alleen verwerkt, wanneer de ouders/voogden hiervoor toestemming hebben gegeven.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derden geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we tenminste de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Herberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de versleuteling (encryptie) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We mailen met u via beveiligde mail Zivver met two factor authentication ofwel versleuteling via SSL-verbinding, welke passen bij het beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we verwerken;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geinteresseerden willen informeren over nieuws en activiteiten van De Herberg. Uw voor-, achternaam en e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

We maken voor het versturen van deze mailings gebruik van Autorespond. Zij werken ook volgens de richtlijnen van de AVG wet. Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en verwerkt. We maken gebruik van hun statistieken om te kunnen zien of en hoe de nieuwsbrief gelezen wordt. Deze informatie gebruiken wij om de content van de nieuwsbrief te optimaliseren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de meest optimale gebruikservaring te realiseren op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Herberg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw akkoord gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Voor het verzamelen van informatie en statistieken maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google verzameld hebben we zo ingesteld dat ze worden geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze dienst bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Herberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Herberg hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens: 15 jaar;
 • Persoonlijke coaching, team coaching, training en organisatie advies gegevens: tenminste 2 jaar en niet langer dan nodig is, waarbij 7 jaar voor gegevens die nodig zijn voor herregistratie en de belastingdienst;
 • Gegevens analyse website via google analytics: 26 maanden;
 • Gegevens verkoop van fysieke producten van De Herberg en De Waardin: 7 jaar;
 • Gegevens nodig voor de belastingdienst: 7 jaar.

Wijzigingen Privacy Policy

De Herberg kan deze Privacy Policy altijd wijzigen. Een actuele versie wordt op deze website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling deze regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Herberg, Bureau voor inspiratie & zelfontwikkeling
Jenny Biemans
Uitbelderstraat 8b
6211 SL Maastricht
info@herberg.biz

De Waardin

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de ontspanningsoefeningen luisteren/downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de digi wenskaarten van De Waardin downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten